Organizacja nasza  powstała w styczniu 2004 roku  nosi nazwę „Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego” – w skrócie ZPPZ.

    Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Związku jest miasto Zgorzelec.

    Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.).

    Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.(statut.doc)


Przystąpienie do związku

Pobierz deklarację (link pod grafiką na stronie głównej), wypełnij, odeślij (forma cyfrowa akceptowana(e-mail). W razie jakichkolwiek niejasności, pytania prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@zppz.pl


Podstawowe zasady działania ZPPZ

 1.   być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,

 2.   być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców

 3.   Reprezentować i bronić interesów pracodawców,

 4.   Być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania


Składka na rzecz Związku Pracodawców zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu.          Składki wynoszą:

 1.   Pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników oraz członkowie ZPPZ emeryci i osoby
     nie prowadzące działalności gospodarczej                     – składka roczna w wys.100 zł

 2. Pracodawcy zatrudniający od 4-20  pracowników           – składka roczna w wys. 200 zł

 3.   Pracodawcy zatrudniający od 21-50  pracowników        – składka roczna w wys. 300 zł

 4. Pracodawcy zatrudniający od 51-200  pracowników       – składka roczna w wys. 500 zł

 5. Pracodawcy zatrudniający ponad 200 pracowników       – składka roczna w wys. 1000 zł


Cele ZPPZ

ZPPZ ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych
w Związku Pracodawców, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec związków

  zawodowych pracobiorców, organów władzy, administracji i samorządów terytorialnych,

 1. ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,

 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy,

 3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów

  pracodawcy,

 1. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w zakresie stosunków pracy,

 2. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami

  legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy
  i polityki gospodarczej,

 1. kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,

 2. podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej przede wszystkim swojego

  środowiska i regionu,

 1. opracowanie programów rozwoju społeczno - gospodarczego uwzględniając rozwój

  przedsiębiorczości.

 1. opracowanie programów i projektów umożliwiających występowanie o pomoc w ramach

Narodowych Planów Rozwoju, Projektów Unii Europejskiej na lata 2008-20013 i innych wspierających rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

 

ZPPZ

Pobierz:

STATUTZPPZ_files/statut_1.doc
DEKLARACJAZPPZ_files/deklaracja_przystapienia.doc

PRZYSTĄP DO NAS - NAPRAWDĘ WARTO

PRZYDATNE LINKILinki.html